Su livellu

di Antonio de Curtis

Ogn’annu pro su duos de Santandria curret s’usanscia
pro sos mortos de andare a Campusantu
ogn’unu deve sighire sa bona crianscia
de l’onorare de pessone dae intantu, intantu.

E gai, in cussa die tramudada de milli colores
pro cussu memorabile tristu anniversariu
deo puru bi ando e bi juto sos fiores
a sa tumba marmurea de tiu Gonariu.

Ocannu isculta ite mes capitadu…
a pustis c’haia fattu su dovere meu
Nostra Segnora, si penso a su c’apo passadu
pro sa timoria no mi rezia reu.

Su fattu est custu: iscultade restende in s’incasciu;
cando lompida fit s’ora e serrare sos ganzellos
e chi essende già che via basciu, basciu,
curiosende tumbas, loculos feos e bellos

in custa Losa reposada in paghe su Nobile Marchesu
su grande padronu de Rovigo e de Bellunu (no)
s’Eroe de milli impresas, famosu e meda intesu
Mortu s’undighi e majiu e su trintunu.

S’istemma cun sa Corona in su cuguttu
e sutta una rughe fatta e ghirlandinos
tre mattulos de rosas cun sa lista a luttu
candelas, candelottos e ses luminos.

Guasi arrumbu a sa tumba de custu Segnore
bind’ aiada un’atera meda minoredda
trascurada, mischina e de pagu valore
pro sinzale una rughe e linna poveredda.

In qusta rughe appena si leggiada
”” ESPOSITO Gennaro, Netturbinu””
mirendela ite pena mi faghiada
custu mortu senza mancu unu luminu

Qusta est sa vida, intr’e me apo pensadu
chie leadu a puddu e chie pudda
custu poverittu no silaiada isettadu
chi pro issu no bi aiada pius nudda.

In cussu mentre chi fia pensamentosu
mesanotte già si fit guasi fatta
m’abizzo presoneri in cussu logu umbrosu
mortu e timoria e cun sa mente attrata

difatti, tottinduna ite ido dae lontanu,
duas umbras aculziendesi a sa palte mia
Pensaia; custu fattu mi parede istranu
So ischidadu… drommo o est fantasia?

Ateru che fantasia; fidi su Marchesu:
capellu a tubu, sa caramella e in pastranu
s’ateru aisegus a issu, unu bruttu arnesu
tottu loridu e cund’una iscoba in manu

cussu zertamente est Don Gennaru,
su mortu poverittu… s’iscobadore.
In custu fattu no bido meda jaru
sun mortos e si rucuini a ora minore?

Podiana essere dae me guasi unu prammu
cando su Marchesu si frimmada de bottu
custa olta pianu pianu… calmu, calmu,
narada a Don Gennaru: “giovanottu” !!! (to)

Dae ois tia cherrere ischire, vile carogna,
cun cale coraggiu e comente azis osadu
de bos faghere seppellire, pro mia ilgogna
a culzu a mie chi so connotu e blasonadu?

Sa nobilesa est nobilesa e andada rispettada
ma bois azis peldidu su sestu e sa misura
sa salma ostra andaiada, si, inumada
ma interrada sutta e s’ispazzadura.

Ancora de pius non poto supportare
su fiagu ostru aculzu puzzolente
e des pro cussu chi boche des andare
a sa bruttura de sa ostra zente

””Signore Marchesu, no est gulpa mia
deo no bolaia fattu cussu tortu
muzere est sa chi at fattu cussa fesseria
deo ite podia faghere si fia mortu?””

Si torro iu bo fatto contentu
tia leare cascetta, ossoso e, cun d’una mossa
e propriu como, in custu momentu
miche tia intrare in’atera fossa.

””Ma ite ispettas, bruttu male criadu
chi s’ira m’arrivede a s’eccedenzia?
Si deo no fia istadu unu tituladu
a cust’ora t’aia usadu violenzia””

””Ma faghemi idere… usala cussa violenscia,
Sa veridade su Marchè e chi mi so istracadu
cherese iscultare? Si no peldo sa pascenscia
e dae inoghe già ch’essis bene signadu””

Ma chie ti cres de essere, unu Deus?
La cheres cumprendere ch’inoghe semus uguales?
Mortu ses tue e deo mortu e peus
suffrimos ambos duos de sos matessi males

””Luridu porcu !... comente ti permittis
a ti paragonare a mie chi apo nadales
illustres, Nubiles; ma prite no bi reffritis?
de faghere imbidia a Prinzipes e Reales ?””

””Ma cale Nadale… Pasca, Epifania!!!
Ti lu cheres ponnere in conca, nara: o bellu, bellu!!!
Chi ses maladiu grave e fantasia?
Sa morte a l’ischis iteste?... Est’unu LIVELLU””

Unu Re, unu Magistradu, unu grand’omine
chi giampede cussu ganzellu ha già perdidu tottu
sa vida, su numene, sos titolos, e tottu in dunu domine…
Etue no cheres intrare ancora in su fiottu?

Como iscultami… No ti abbrazzes sos restios
Suppoltami a culzu a tie, cust’e sa sorte
sas mascheradas la faghene solu sos bios
Nois semus serios… appaltenimus a sa MORTE.

In Nuoro su trintunu e Santuaini e su duamizzaechimbe

traduzione in sardo di Gavino Dore

Vota il film di Totò

Home  Biografia  Teatro  Cinema  Televisione  Poesie  Canzoni 
Frasi celebri  Fumetti  Fotografie  Totomania  Il baule  Home video 
Totò in TV  News  Ricordi  Interviste  Quiz  Libri  Caricature  Giornali 

www.antoniodecurtis.com