La livela

di Antonio de Curtis

Tüit j'ann, ël 2 'd nuvèmber, j'é l'üsansa
d'andar dai nostre mort al Simitere.
Tüit a rispétan custa circustansa
për visitar ës post pin ëd mistere.

E, puntualment, 'cò mi 'n custa giurnà,
an custa dulurusa ricurensa,
e vu a purtar na fiur cun ümiltà
sle tumbe dij mè mort për l'ucurensa.

Ma n'aventüra st'ann m'é capità...
dopo ch'e j'hu cumpì mè trist umage.
Mac a pensaje em sento sbarüvà
ch'e devo far në sfors për pijar curage!

La storia ev la cunto 'mbelessì:
a l'era ura ëd turnas-ne a ca,
ma mi fasìa pa cas, 'ndasìa për lì
vardand ij nom sle tumbe 'n sà e 'n là.

Sì a drom an pas eterna cul marchèis,
ch'apartenìa a l'auta nubiltà;
n'òman autoritare, poc curtèis,
mort ant ël mèis dë stèmber... tant temp fà!

Stema, drapò e blasun dzura da tüt
... suta na crus cun tante lampadine,
trè mas ëd reuse cun bindel a lüt:
candèile, candeilote e candèiline.

Prope tacà a la tumba dël marchèis
a-i n' j'era n'autra cun na cita crus,
gnanca na fiur... E sun restà surprèis
e em sun avizinà ün poc cürius.

Cun gran fatiga 'l nom e j'hu lesü:
"Esposito Gennaro, ramasseur"
ün nom me tante dj'autre, scugnussü...
Ma a m'ha lassà na pèina 'ndrinta al cheur!

Custa-sì l'é la vita, e j'hu pensà:
j'é chi ch'a j'ha avü tant, chi 'nvece gnente,
magare lë spassin j'avrà sperà
che cun la mort finièissan le sue plente.

Mentre e fantasticava cul penser
ël temp passava e a l'é rivà la neut...
e parèj sun ëstèt me 'n përzuner
ch'a 'l l'han serà andrinta cun maldeut!

E j'hu antravist, cunfüse, da luntan,
due umbre ch'a gnisìan anvers mi...
L'afé a m'é smijà na frisa stran
e mè cheur a batìa sempre 'd pi!

Rivà 'n poc pi vizin l'era 'l marchèis
cu' 'l cilìnder an testa e cu' 'l pastran;
da dré da chièl a-i era 'n brüt arnèis
sporc e spüssus cun la ramassa an man.

Sensa gnun dübe cust l'era Genuare
mort an miseria a forsa 'd ramassar...
Ma que ch'a fan ste düi an cust urare
an mes dle tumbe ancur a girular?

Dop ün bel poc am sun rivà vizin.
Ël marchèis s'é fërmà ëd bot an blan,
a s'é girà ëd culp vers lë spassin
disendje cun dispress, me a füss ün can:

"Vuris savèir, grandissima carogna,
me ch'ev séi ancalà, brüt dësgrassià,
sensa 'n regret e sensa 'n po' 'd vërgogna
't fave sutrar vizin a 'n blasunà!"

"Ij nòbij a van sempre rispetà,
ma vüi e séi andèt fora 'd misüra;
la vostra cassia a andasìa sutrà
drinta a na tampa pina 'd ramassüra."

"Mi suporto pi nin ël vostr udur,
e alur parlène cun ij vostr parent
për ch'as bütan d'acorde cu' 'l sutrur
e ch'av tràmian an mes a vostra gent"

"Munsü 'l Marchèis, a l'é nin culpa mia,
mi e v'avriss mai fèt ël pi cit tort;
mia fumna a j'ha fèt sta drolarìa...
Mi que ch'e pusìa far? E s'era mort!"

"S'e füss ancura vif ant ün mument
ciaprìss custa cassiëtta cu' ij mè oss
e andriss luntan da sì e ben cuntent
ëd pi nin dëstürbar ël vostr ripos!"

"E alura que të spete, malcreà,
ch'e mi m'anrabia e perda la passiensa?
Se a füss nin ch'e sun ün titulà
e j'avriss già dèt man a la viulensa!"

"Mè car marchèis e devo prope dir
ch'et m'è stracà assè cu' ij to dëscurs;
s'e füss nin mort e truveriss l'ardir
et fat-ne prope 'n frac, sensa rimurs!"

"Ma chi ch'et pense d'ésser, Nost Signur?
'T deve capir che sì sen tüit üguaj,
e spüssan tüit cun ël midem udur,
e fan ëd tèra, nòbij e uperaj."

"Me ch'et përmëtte, lürid purcaciun,
bütate al par ëd mi ch'e sun Marchèis,
a mi ch'e sun ün nòbil për dabun,
insültar mè nataj e le mie rèis?"

"Ma che Natal e Pasqua o Epifanìa!!!
Gàvate cust'idea barivela,
ti 't sé malave 'ncura 'd fantasìa...
La mort et sè que a l'é?... L'é na livela.

"Venta bütasse ben drinta la testa
che 'n rè, 'n grand'om opüra 'n magistrà
quand ch'a intra si 'ndrinta mac a-j resta
la pel e j'oss ëd quandi ch'a l'é nà!"

"Dame da ment a mi, fà pa 'l catif
cundividuma 'nsema nostra sort;
ste pajassade-sì lassumje ai vif,
gnèt fuma ij serio... përché gnèt sen mort!"

traduzione in canavesano (dialetto del piemontese) ,di Domenico Caresio (Rivarolo Canavese, TO)

Vota il film di Totò

Home  Biografia  Teatro  Cinema  Televisione  Poesie  Canzoni 
Frasi celebri  Fumetti  Fotografie  Totomania  Il baule  Home video 
Totò in TV  News  Ricordi  Interviste  Quiz  Libri  Caricature  Giornali 

www.antoniodecurtis.com