'A livella

di Antonio de Curtis

Ogni annu, pi u du di novembri, ni nandri si usa
iri o Cimiteru a truvari i murticeddri
e ognunu àva seguiri sta usanza
e ognunu àva aviri stu pinseri.

Ogni annu, puntualmenti, ni stu iornu,
ni sta tristi e mesta ricurrenza
macari i ci vaiu, e cu sciuri addobbu
u loculu di mmarmu di li me nanni.

Ouannu mi capità na cosa strana
doppu ca avia fattu u tristi omaggiu,
Madunnuzza!, si ci pensu, chi grandi scantu!
ma? ma, armavu l’anima cu un pochu di curaggiu

U fattu e’ chissu, ascuntatimi,
s’avia fattu l’ura di chiuiri:
e i, friscu friscu, stavu pi nesciri
liggennu a destra e manca qualchi tomba

"Qui dorme in pace il nobile marchese
signore di Rovigo e di Belluno
ardimentoso eroe di mille imprese
morto l'11 maggio del'31"

U stemma avia na cruna supra.
... sutta na cruci tutta cu i lamparini;
tri mazzi di rosi e na lista di luttu,
cannili, cannileddi e sei lumini.

Propriu allatu a tomba di stu cristianu
c’era n’antra tomba nica nica,
Abbannunata, senza mancu un sciuri
E pi signu sulu na crucina

E supra a cruci si liggiva a stentu
"Cicciu Stagnu - netturbino"
A talialla chi pena ca faciva
Stu mortu senza mancu nu luminu!

Chissa è la vita! Pinzava na me testa..
Cu avutu tantu cu nun’avi nenti!
Stu puvurazzu, madunnuzza, nun s’aspittava
ca macari nill’antru munnu era pizzenti!

Mentri i fantasticava stu pinzeri,
S’avia fattu già quasi mezzannotti,
tantu ca arristavu chiusu prigiuneru,
mortu di scantu? davanti i cannileddri.

Quannu a un certu puntu, chu vidu di luntanu?
Du omimi avvicinarisi,versu di mia
Pinzavu: stu fattu mi pari un pocu stranu
Sugnu sveggliu, dormu o iè sulu fantasia?

Ma antru ca fantasia: era u marchisi
Cu tubbu, l'ucchialinu e u mantellu;
e l’antru appressu a iddru, un bruttu stigliu
tuttu fitenti e cu na scupa intra na manu,

Chiddru è Cicciu Stagnu certamenti
‘u mortu puvurazzu’ .. u spazzinu
Ni stu fattu i un ci vidu chiaru
Su morti e s’arritiranu a storariu.

Eranu quasi arrivati a un parmu di mia
Quannu u marchisi si firmà e di bottu
Si firria, e friscu friscu .. carmu carmu,
ci dici a Cicciu Stagnu: "Giovanotto!

Da Voi vorrei sapere, vile carogna,
con quale ardire e come avete osato
di farvi seppellire, per mia vergogna,
accanto a me che sono blasonato!

La casta è casta e va,si,rispettata,
ma Voi perdeste il senso e la misura;
la Vostra salma andava, si, inumata;
ma seppellita nella spazzatura!

Ancora oltre sopportar non posso
la Vostra vicinanza puzzolente,
fa d'uopo, quindi, che cerchiate un fosso
tra i vostri pari, tra la vostra gente"

signur Marchisi, chi curpa n’aiu i,
i nun ci l’avissi fattu stu tortu;
me mugglieri fu a fari sta fissaria,
i chi putiva fari si era mortu?

Si fussi vivu vi facissi cuntenti,
pighiassi a me casciteddra cu i quattr’ossa
e subitamenti, lodi a stu mumentu
mi ni issi fina intra nantra fossa.

"E cosa aspetti,oh turpe malcreato,
che l'ira mia raggiunga l'eccedenza?
Se io non fossi stato un titolato
avrei già dato piglio alla violenza!"

Ahe, Fammi avvidiri, piglia sta viulenza..
A verità, Marchì, i mi scucciavu
di sentiri a vossia; e se mi perdu di pacenzia,
mi scordu ca si morto e su vastunate pi vossia!..

Ma chi ti cridi, di esseri u diu?
Cà intra, u vo capiri, semu uguali?
Si Mortu tu e sugnu mortu puru i:
semu tutti i stessi tali e quali!

"Lurido porco!...Come ti permetti
paragonarti a me ch'ebbi natali
illustri, nobilissimi e perfetti,
da fare invidia a Principi Reali?".

Tu ca’ Natali Pasqua e pifania!!
Tu vo mettiri ntesta, intra a miduddra,
ca si ancora malatu di fantasia?..
A morti u sai chi iè? iè na livella.

U re, u magistratu, u grand’omu
Trasennu stu cancellu fatti u cuntu
ca pirdisti tuttu, a vita e puru u nomu:
e tu un ti la fattu ancora stu cuntu?

Allura ascuntami: un fari u duru,
supportami vicinu, chi tini ‘mporta.
Sti gran pagliacciati i fannu sulu i vivi.
Facemu i seri. Nantri semu morti!

Traduzione di Nicolò Curto

Vota il film di Totò

Home  Biografia  Teatro  Cinema  Televisione  Poesie  Canzoni 
Frasi celebri  Fumetti  Fotografie  Totomania  Il baule  Home video 
Totò in TV  News  Ricordi  Interviste  Quiz  Libri  Caricature  Giornali 

www.antoniodecurtis.com