La libella

di Antonio de Curtis

Ugn’annu, lu dui di Santandria, v’è l’usanza
pa li defunti d’andà a lu Campusantu.
Dugnunu debi fa’ chistha crianza;
dugnunu debi tinì chisthu pinsamentu.

Ugn’annu, puntualmente, in chistha dì,
di chisthu tristhu e dururosu ammentu,
pur’eu v’andu, e cun fiori adrunnu
lu locuru di màimmaru di zia Vizenta.

Chisth’annu m’è accadudda un’avvintura….
daboi d’abè acabbaddu la trista offeltha.
Nosthra Signora! Si vi pensu, chi assulthu!
ma daboi mi soggu fattu umbè di curaggiu.

Lu fattu è chisthu, istedimi ad intindì:
s’avvizinaba l’ora di la sarradda:
eu, pianu pianu, eru pa’ iscì
gittendi un ucciadda a calchi tumba.

“Qui dorme in pace il nobile Marchese
Signore di Rovigo e di Belluno
ardimentoso eroe di mille imprese
morto l’11 maggio del ‘31”

L’isthemma cu’ la curona sobra a tuttu….
…sottu una grozi fatta di lampadini;
tre matzi di rosi cu’ una listha a luttu:
canderi, tzeri e sei lutzini.

Pròpriu affacu a la tumba di chisthu signori
v’era un’althra tumba minoredda,
abbandunadda senza nimmancu un fiori;
pa’ segnu soru una grozitta.

E sobra a la grozi appena si liggìa:
”Esposito Gennaro – netturbino”:
figiurendila, chi pena mi fatzia
chisthu morthu sentza mancu un lutzinu.

Chistha è la vidda! pinsavu ‘i lu cabbu meu …
chi ha auddu tantu e chi no’ ha auddu nudda!
Chisthu pobaru Cristhu, jà si l’aisittaba
chi puru all’althru mondu era pitzenti?

Intantu chi eru drentu a chisthu pinsamentu,
s’era già fatta quasi mezanotti,
e soggu risthaddu frisciaddu prijuneri,
azzuddiddu pa’ l’assulthu …. danantzi a l’isthiarighi.

Tutt’a un trattu, cosa veggu ‘a luntanu?
Dui ombri chi s’avvitzinabani a me …
Aggiu pinsaddu: chisthu fattu mi par’isthranu ….
Soggu isciddaddu … drommu, o è immaginatzioni’

Althru ch’immaginatzioni; era lu Marchesi:
cu’ lu cirindru, la caramella e cu’ lu pasthranu;
chiss’althru dareddu a eddu posthu mari.
tuttu fiaggosu e cu’ l’ischoba in manu.

Chissu siguramenti è do’ Ginnaru …
lu morthu pobaracciu … lu mundadori.
Drent’a chisthu fattu no’ vi veggu ciaru:
So’ morthi e si ritirani a chisth’ora?

Pudìani ‘sthassinni lontani da me a lu mancu un paìmu,
a un trattu lu Marchesi s’è fimmaddu di coipu,
si ‘ira e pianu pianu .. caimmu caimmu,
ditzi a do’ Ginnaru:”Giovanotto!

Da Voi vorrei saper, vile carogna,
con quale ardire e come avete osato
di farvi seppellir, per mia vergogna,
accanto a me che sono blasonato!

La casta è casta e va, si, rispettata,
ma Voi perdeste il senso e la misura;
la Vostra salma andava, si, inumata;
ma seppellita nella spazzatura!

Ancora oltre sopportar non posso
la Vostra vicinanza puzzolente,
fa d'uopo, quindi, che cerchiate un fosso
tra i vostri pari, tra la vostra gente."

“Signò Marchesi, no’ è cuipa mea,
eu no’ vi l’abaria fattu chisthu torthu;
mè muglieri è sthadda a fa chistha macchinadda.
Eu cosa pudìu fa s’eru morthu?

Si fussia in vidda v’abaria a fa cuntentu,
abaria a piglià la cascettaredda cu’ li quattr’ossi
e propriu abà, in chistha pritzisa ischutta
mi n’andaria drentu a un’althra fussa.

"E cosa aspetti, oh turpe malcreato,
che l'ira mia raggiunga l'eccedenza?
Se io non fossi stato un titolato
avrei già dato piglio alla violenza!"

“Esci a vidè … pigliara chistha violenza …
La viriddai, Signò Marchesi, mi soggu ischucciaddu
d’intinditi; e si perdhu la pazenzia,
m’immintigheggiu chi soggu morthu e so coipi!…

Ma ga’ ti credi d’assè … un Deu?
Inogghi drentu, a lu voi cumprindì, chi semmu tutt’uguari?…
… Morthu sei tu e morthu soggu puru eu;
dugnunu cumenti a un’altrhru è pritzis’uguari”.

"Lurido porco!...Come ti permetti
paragonarti a me ch'ebbi natali
illustri,nobilissimi e perfetti,
da fare invidia a Principi Reali?".

Ma esciminni, ca’ Naddari … Pascha e Li tre re!!!
Ti lu voi punì in cabbu … drent’a lu tzaibeddu
chi sei maraddu ancora di fantasia? …
La morthi a lu sai cos’è? … è una libella.

Un Re, un giudizi, un ommu impurthanti,
intrendi in chisthu cantzellu cumprèndini
c’ani pessu tuttu, la vidda e puru l’innommu:
no’ ti sei fattu chistha rajoni?

Pa ghisthu, poni menti a me … no fa’ l’ainu,
ariàggiami affaccu – tantu cosa ti ‘nnaffutti?
Chisthi macchini soru li vivi li fatzini:
noi semmu seri … apparthinimmu a la morthi!”

traduzione in dialetto sassarese di Bobore Murru

Vota il film di Totò

Home  Biografia  Teatro  Cinema  Televisione  Poesie  Canzoni 
Frasi celebri  Fumetti  Fotografie  Totomania  Il baule  Home video 
Totò in TV  News  Ricordi  Interviste  Quiz  Libri  Caricature  Giornali 

www.antoniodecurtis.com